qterinals antalya

Qterminals Antalya 

QTerminals Antalya, İzmir-Mersin arasındaki 700 deniz mili kıyı şeridindeki en büyük limandır. Kruvaziyer, konteyner, genel kargo, dökme yük, proje kargo, sondaj kıyı üssü ve askeri gemi hizmetleri sağlayan çok amaçlı bir liman olup yıllık 4 milyon ton genel ve dökme yüke ve 350.000 TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahiptir. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında TSE’den “İklim Dostu Kuruluş” unvanına sahip Türkiye’de ilk limandır.

Sürdürülebilirlik Raporu Linkimiz

Sosyal Sorumluluk Paydaş El Kitabı Linkimiz

Qtermınals Antalya İş Modellerini Küresel Hedefler ile Nasıl Uyumlaştırıyor?

SDG 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Alt Hedef 9 – 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması;
*Bölgemiz ve işletmemiz deniz kıyısını krililğini önleyici idari ve operasyonel aldığımız mevzuat üstü tedbilerin sürekliliği,
*Deniz kirliliği önleyici üniversite ve belediye işbiliğindeki projelere destek ve hibeler,
*Deniz kirliliği önleyici Deniz Ticaret Odası ile yürütülen ortak projeler

SDG 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4 - Nitelikli Eğitim

Amaç 4: Nitelikli Eğitim

Alt Hedef 1 – 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması;
*Uluslararası RUNANTALYA Koşu Maratonunda “Türk Eğitim Vakfı (TEV)”na kurumsal olarak maddi destek sağlanması amacı ile koşuya katılım

Alt Hedef 4 – 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması;
*Nitelikli denizci ve liman işletmecisi yetiştirmek amacıyla üniversiteler ile yapılan stajyer programları sözleşmeleri/protokolleri
*Kurum içi mesleki eğitim ve yeterlilik programları (ücretsiz)

SDG 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Alt Hedef 4 – 2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojisini kapsayan temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi;
*Karbon Nötr işletme kapsamında yenilenebilir enerji projelerinin desteklenmesi amacı ile karbon kredilerinin satın alınması (her yıl – düzenli olarak)

SDG 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Alt Hedef 2 – Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi;
*Bilişim teknolojilerine ait yenilikçi girişimlerin işletme idari ve operasyonel süreçlerine entegre edilmesi (Örnek: Liman işletm sisemi SOLON Port, QDMS Kalite Yönetim Modülü, İSG Saha Tespitleri yazılımı vb.)

SDG 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Alt Hedef 3 – Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması;
*IQNet SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standartlarının işletme içerisinde uygulanması.
Alt Hedef 4 – Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması
*Adil ücret politikası anlayışının işletme yönetimi tarafından benimsenmesi

SDG 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Alt Hedef 4 – Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması;
*Kültürel ve doğa mirasının korunması kapsamında yapılan bağış ve destekler
Alt Hedef 6 – 2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması
Alt Hedef 8 – Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasını güçlendirerek kentsel, kent çevresindeki ve kırsal alanlar arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların desteklenmesi
*Belediye ile yürütülen ortak projeler, resmi kurum/kuruluşlara destekler, hibler vb.

SDG 13 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13 - İklim Eylemi

Amaç 13: İklim Eylemi

Alt Hedef 3 – İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi;
*İklim Dostu Kuruluş ünvanı kapsamında emisyonların off-set lenerek yenilenebilir enerji yatırarımlarının desteklenmesi
*Üniversite-işletme işbiliriliği kapsamında farkındalık arttrıcı programlara katılım.
Alt Hedef 5 – Kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dışlanmış gruplara odaklanarak en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesi
*TURMEPA, Mavi İklim Elçileri projesine dahil olma ve gereklilikleri sağlama

SDG 14 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14 - Sudaki Yaşam

Amaç 14: Sudaki Yaşam

Alt Hedef 5 – 2020’ye kadar kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 10’unun ulusal ve uluslararası hukuka uygun biçimde ve mevcut en güncel bilimsel bilgilere dayanarak korunması;
*İdari ve Operasyonel tüm faaliyetlerde deniz ekosisteminin korunması amacıile mevzuat üzeri alınana koruyucu tedbilrierin sürekliliğinin sağlanması

SDG 15 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15 - Karasal Yaşam

Amaç 15: Karasal Yaşam

Alt Hedef 2 – 2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi ve ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel olarak önemli ölçüde artırılması;
*Elleçlenen yük başına müşteri adına fidan dikimi, ormansızlaştırmanın ve iklim değişikliğinin önüne geçmek amacı ili yürütülen faaliyetlere katılım/uygulama (Güncel sayı 3000 fidan)

SDG 16 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaç 16: Barış, Adalet ve Gülü Kurumlar

Alt Hedef 3 – Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerde geliştirilmesi ve herkesin adalete eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması,
Alt Hedef 5 – Yolsuzluk ve rüşvetin tüm biçimlerinin önemli ölçüde azaltılması,
Alt Hedef 6 – Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması,
Alt Hedef 7 – Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması,

*Yukarıda tanımlı alt hedefelere karşılık gelecek faaliyetlerin işletme içerisinde IQNet SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi kapsamında uygulanması, gerekli prosedür,politika ve ilgili dokümanların ve işleyişin mevcudiyeti.

Video

Sürdürülebilirlik Raporları SDG Map Turkey'de!

SDG Map E-bülten

SDG Map E-Bülten

*
*
*

Kişisel verileriniz, Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak bu şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.